Facebook

Siste nytt fra våre Facebooksider:

 

Vidar Wie Østlie

Vidar Wie Østlie

fredag, 21 oktober 2016 11:27

Stilling ledig

Vi har for tiden ingen utlyste stillinger

Vi har startet opp skolefadderordning i forbindelse med våre prosjekter. Vi er en liten, men effektiv utviklingsorganisasjon.

fredag, 21 oktober 2016 10:38

Gi grasrotandelen til Namibiaforeningen

Norsk Tipping har fra 1. mars 2009 en ordning hvor du som spiller hos Norsk Tipping kan velge ett lag eller én forening som skal motta fem prosent av det beløpet du spiller for.

torsdag, 20 oktober 2016 21:27

Bli medlem av Namibiaforeningen

Medlemmene får regelmessig tilsendt nyhetsbrev og annen informasjon fra Namibiaforeningen. Medlemskap er en god måte å støtte vårt arbeid på.

torsdag, 20 oktober 2016 21:23

Namibiabutikken

Namibiabutikken holder til i Namibiahuset i Elverum. Den har vært drevet som solidaritetsbutikk på frivillig basis siden 1981. Bakgrunnen for virksomheten er et ønske om en verden hvor godene er mer rettferdig fordelt.

torsdag, 20 oktober 2016 21:15

Høgskolesamarbeid

Namibiaforeningen har siden 1997 samarbeidet med norske høgskoler om å sende studenter på praksisopphold eller feltarbeid til Namibia. Siden starten har mere enn 1000 norske studenter fått til et praksisopphold i Afrika ved hjelp av disse avtalene.

torsdag, 20 oktober 2016 21:11

Utviklingsprosjekter

Namibiaforeningen har spisset sitt arbeid inn mot utdanning for urfolk og urfolks rettigheter.

torsdag, 20 oktober 2016 13:32

Kurs for studenter

Namibiaforeningen tilbyr utreisekurs for studenter som kommer inn under avtalene med høgskolene. Det holdes et 5 timers kurs i Norge før avreise og et 5 timers kurs i Namibia etter ankomst.

onsdag, 19 oktober 2016 11:10

Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet 9.april 1986
Revidert på årsmøtet 1.april 1989
Revidert på årsmøtet 31.mars 1990
Revidert på årsmøtet 6.april 1991
Revidert på årsmøtet 17. november 1996
Bekreftet på årsmøtet 8. juni 1997


Formål og prinsipper i arbeidet

§ 1
Namibiaforeningen i Elverum er frittstående og selveiende. Dens formål er å støtte det namibiske folket og andre i det sørlige Afrika som arbeider for demokratisk utvikling, respekt for menneskerettigheter og økonomisk og sosial rettferdighet. I dette samarbeider vi med organisasjoner og institusjoner i det sørlige Afrika som har bred folkelig støtte og arbeider for befolkningens beste.
§ 2
Foreningen vil i sitt virke legge vekt på praktisk støttearbeid og informasjonsarbeid.
§ 3
Foreningen skal sikre forsvarlig administrasjon og drift. Mest mulig skal komme mottakerne tilgode.
§ 4
Foreningen vil i sitt virke tilstrebe en bred folkelig deltakelse i arbeidet, og samle mennesker på tvers av partipolitiske og livssynsmessige skillelinjer.

Adresser og medlemsskap

§ 5
Administrasjonen har sin adresse i Elverum kommune.
§ 6
Medlem i foreningen kan enhver bli som er enig i foreningens formål og betaler den faste medlemskontingent.


Årsmøtet

§ 7
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes minst en gang i året, og sammenkalles med minst 14 dagers varsel. I innkallingen skal det oppgis hvilke saker som skal behandles. Revidert regnskap skal være vedlagt. Ekstraordinært årsmøte sammenkalles på samme måte.
§ 8
Styret innkaller til årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan også innkalles dersom 1/3 av medlemmene ønsker det
§ 9
Årsmøtet skal :

 1. gjennomgå og godkjenne styrets beretning.
 2. gjennomgå og godkjenne revidert årsregnskap og godkjenne kontingenten.
 3. velge leder, nestleder, 2 representanter og 2 vararepresentanter.
 4. årsmøtet velger valgkomite på 3 medlemmer.
 5. ansette registrert eller statsautorisert revisor.
 6. drøfte andre saker meldt i innkallingen.
 7. drøfte virksomheten i sin helhet.


§ 10
På årsmøtet har alle medlemmer møte-, tale- og stemmerett. Andre kan etter årsmøtets vedtak få møte- og talerett.
§ 11
Forslag på årsmøtet vedtas med simpelt flertall. Ved stemmelikhet bortfaller forslaget. Endring av vedtektene krever 3/4 flertall. Endring av vedtekter som gjelder formål og prinsipper i arbeidet (§§ 1,2,3 og 4) krever 3/4 flertall på to årsmøter etter hverandre med minst 14 dagers mellomrom.
§ 12
Dersom foreningens virksomhet må innstille, beslutter årsmøtet hvordan midlene skal anvendes innenfor de rammer som følger av formålet for foreningen.

Styret

§ 13
Styret skal sørge for at foreningen drives i samsvar med gjeldende vedtekter og

 • ha tilsyn med/avgjørelse av planlegging og drift av samtlige tiltak og prosjekt.
 • ha ansettelsesmyndighet.
 • disponere produserte og innsamlede midler.
 • Ta initiativ i utviklingen av foreningens virksomhet.

§ 14

 1. Styret består av fem representanter og tre vararepresentanter. Leder, nestleder, to representanter og to vararepresentanter velges av årsmøtet. En representant med vararepresentant velges av og blant de ansatte i Norge. De ansattes representanter velges før årsmøtet.
 2. Leder og nestleder velges ved egne valg. Deretter velges styremedlemmer og vararepresentanter.
 3. Leder og nestleder velges for ett år. De øvrige årsmøtevalgte medlemmer velges for to år, på en slik måte at ikke mer enn halve styret er på valg samtidig.
 4. Vararepresentantene møter fast, men har stemmerett bare ved forfall.

§ 15
Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede og alle er innkalt.
§ 16
Foreningen forpliktes utad i økonomiske saker ved styreleders eller daglig leders underskrift.

onsdag, 19 oktober 2016 10:44

Ansatte

Ansatte i Norge

Vidar Wie Østlie
Daglig leder
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+47 99 24 24 38

Kari Halberg
Rengjører

Marit Myrvold
Rengjører

Ansatte ved kontoret i Windhoek

Panduleni Kandume
Kontorleder
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+264 61 22 00 82